Postępowania gospodarcze i korporacyjne

Reprezentuje moich klientów w postępowaniach sądowych, w szczególności w sprawach gospodarczych i dotyczących sporów korporacyjnych. Wspieram i reprezentuję moich klientów w sporach powstających w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą uwzględniając specyfikę ich branży i przyjęty model biznesowy.

Główne pola działalności:

 • Doradztwo w zakresie gromadzenia dowodów i przygotowywania strategii rozwiązywania sporów.
 • Reprezentowanie klientów w negocjacjach ugodowych i mediacjach, w tym pomoc w sporządzaniu umów ugodowych.
 • Reprezentowanie klientów na wszystkich etapach postępowań sądowych i arbitrażowych, w tym w szczególności w sprawach dotyczących:
  • Naruszenia zobowiązań umownych;
  • Roszczeń o odszkodowanie;
  • Roszczeń o należne płatności;
  • Podważania uchwał organów spółki, zarówno pod względem ich nieważności, jak i potencjalnego uchylenia;
  • Sporów korporacyjnych pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami i spółką, a także spółką i członkami jej organów;
  • Wyłączenia wspólników lub rozwiązywanie spółek;
  • Naruszenia klauzul o zakazie konkurencji;
  • Roszczeń związanych z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki
 • Wsparcie w związku z egzekucją wyroków i orzeczeń sądowych.
adwokat lublin sprawy spadkowe

Skontaktuj się ze mną